บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด (Regent Green Power Co..Ltd.)

รับสมัครงาน

     
กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบ และที่สำคัญจะต้องกรอกคือที่มีเครื่องหมาย *
  ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
     
ชื่อ
    *
นามสกุล
    *
เลขที่บัตรประชาชน
    *
ที่อยู่ปัจจุบัน
   *
จังหวัด
  *
รหัสไปรษณีย์
*
โทรศัพท
 
โทรศัพท์มือถือ
อี-เมล
   *
    จำเป็นต้องใส่ อี-เมล์ ถ้าไม่มีให้ใส่ 
    info@rgphome.com
  ตำแหน่งงานที่สนใจ
     
ตำแหน่งงานที่สนใจ
*
เงินเดือนที่ต้องการ
*
ลักษณะงาน
*
พื้นที่ที่ต้องการ
*
ถ้าเลือกอื่น ๆ โปรดระบ
     
  ข้อมูลส่วนตัว
     
วันเกิด
   *   วันที่ เดือน   ปี     
อายุ
*
เพศ
*
      
สถานะสมรส
 
ส่วนสูง
  ซ.ม.
น้ำหนัก
  ก.ก.
สัญชาต
*
ศาสนา
*
สถานะภาพทางทหาร
*

พ้นภาระทางทหารแล้ว
จะเกณฑ์ทหารปี
อื่นๆ

  ประวัติการศึกษา
     
ชื่อสถานศึกษา
*
ระดับการศึกษา
*
วุฒิการศึกษา
*
สาขาวิชา
*
ปีที่สำเร็จการศึกษา
 
เกรดเฉลี่ย
*
ชื่อสถานศึกษา
*
ระดับการศึกษา
*
วุฒิการศึกษา
*
สาขาวิชา
*
ปีที่สำเร็จการศึกษา
 
เกรดเฉลี่ย
*
     
  ประวัติการทำงาน
     
ระยะเวลา
  ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
 
ที่อยู่ติดต่อ
   
ตำแหน่ง
 
เงินเดือน
 
ความรับผิดชอบและผลงาน
 
ระยะเวลา
  ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
 
ที่อยู่ติดต่อ
   
ตำแหน่ง
 
เงินเดือน
 
ความรับผิดชอบและผลงาน
 
     
  ประวัติการอบรม
     
ระยะเวลา
  ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
 
หลักสูตร
   
     
ระยะเวลา
  ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
 
หลักสูตร
   
     
  ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
     
ความสามารถทางภาษา
*
ภาษา
พูด
อ่าน
เขียน
ไทย


อังกฤษ
ดีมาก     
พิมพ์ดีด
  ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาที  
ความสามารถการขับขี่
*
รถยนต์ จักรยานยนต รถบรรทุก
ยานพาหนะส่วนตัว
  รถยนต จักรยานยนต รถบรรทุก
     
ความสามารถอื่น ๆ
 
บุคคลอ้างอิง